BIEBRZA

Biebrza, wijąca się fantazyjnymi serpentynami przez bagna, trzcinowiska, szuwary i starorzecza, jest rzeką nieuregulowaną i dziką. Stanowi jedyny w Europie duży obszar siedlisk bagienno-torfowych. Płynąc z jej nurtem, można godzinami przesuwać się między ścianami trzcin, obserwując zwierzęta.

 

czas spływu 8-9 dni | uciążliwość mała | trudność mała

W dolinie Biebrzy występuje około 280 gatunków ptaków, w tym ponad 180 lęgowych. Biebrzański Park Narodowy jest najważniejsza w Europie Środkowej i Zachodniej ostoją dubelta, kropiatki, orlika grubodziobego, rybitwy białoskrzydłej i derkacza, a także ważnym "przystankiem" dla migrujących siewkowców, kaczek, gęsi i żurawi. Właśnie obfitość ptactwa rekompensuje monotonię spływu (rzeka prawie na całej długości płynie szeroką doliną, niemal pozbawioną drzew i wzniesień).